Završen projekt uz potporu BH Telecoma pod nazivom -ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM U CENTRIMA, TE DRUGIM INSTITUCIJAMA U BIH“

Udruga PRAVI PUT je završila sa projektom uz potporu BH Telecoma pod nazivom “ISTRAŽIVANJE I ZAŠTITA PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM U CENTRIMA, TE DRUGIM INSTITUCIJAMA U BIH“- nasilja nad osobama s posebnim potrebama i nasilja u obitelji koji imaju djecu s posebnim potrebama “ će se provoditi sa udrugama koja brinu o osobama sa posebnim potrebama, kao i specijaliziranim udrugama roditelja djece sa posebnim potrebama, te nadležnim lokalnim institucijama.

Uposleni u nadležnim institucijama u nedovoljnoj mjeri su upoznati sa specifičnostima poteškoća sa kojima se suočavaju osobe sa posebnim potrebama počev od pristupa pri samoj prijavi nasilja – odnosno nemogućnosti pristupa pri samoj prijavi nasilja; fizičke-arhitektonske barijere, procjena ubrojivosti osoba s posebnim potrebama koja želi prijaviti nasilje, vjerodostojnost interpretacije tutora osoba sa intelektualnim poteškoćama, poznavanje znakovnog jezika za gluhe/nagluhe/nijeme osobe.

Veliki problem prijave nasilja nad osobama sa posebnim potrebama predstavlja ovisnost o drugim licima. Najčešće se događa da su osobe sa posebnim potrebama žrtve zlostavljanja od osoba koje o njima brinu. Osobe se nalaze u odnosu ovisnosti o nasilniku.

Značajan problem predstavlja i mogućnost osiguranja alternativnog smještaja za osobe sa posebnim potrebama u sigurne kuće. Ovdje je riječ posebno ranjivoj skupini kojoj društvena zajednica, institucije i mediji (osim ako nije je senzacionalizam u pitanju) posvećuju vrlo malo pozornosti. Zbog posebnih potreba i njihovih dijagnoza ove su osobe višestruko diskriminirane. Ovo je značajan projekt u toliko što obuhvaća jednu iznimno kompleksnu skupinu – osobe sa posebnim potrebama i obitelji koje imaju djecu s posebnim potrebama u kojima je neki oblik nasilja česta pojava, te za koje slobodno možemo reći da su isključeni iz aktivnog sudjelovanja u našem društvu.

Osobe sa posebnim potrebama su slabo ili nikako upoznate sa svojim pravima, često nisu ni svjesne da se nad njima vrši nasilje, a ukoliko i jesu zbog specifičnosti individualnih posebnih potreba većina ih nije u mogućnosti to prijaviti. Obitelji koje imaju djecu s posebnim potrebama, a u kojima se vrši neki od oblika nasilja, također su u iznimno teškoj situaciji u svojim lokalnim sredinama s nedostatnim znanjem o svojim pravima i teško se odlučuju na prijavljivanje poglavito zbog nepovjerenja u institucije zaštite da će biti adekvatno i propisno zaštićeni od nasilja.

#udrugapraviput #bhtelecom #osobesaposebnimpotrebama#institucije#centri#zastitaprava#osobesainvaliditetom