Udruga Pravi Put organizira BESPLATNU radionicu u Ljubuškom, Hotel Bigeste dana 19.01.2024.s početkom od 19:00h  pod nazivom “PREPOZNATI NASILJE NAD ŽENAMA”

projekat je podržan od Ministarstva vanjski poslova Američki Država ( Department of State)

Cilj ove radionice je upoznati žene kako da prepoznaju nasilje:

Nasilje označava odnos između dvije strane, u kojem jedna strana upotrebom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu.

Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem stjecanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičke boli.

Rizik za pojavu nasilja nad ženama eskalira naročito kada se u društvu/državi pojavi kriza bilo kog oblika. U sukobima, žensko tijelo često postaje bojno polje, sa nasiljem koje se koristi za ponižavanje i tlačenje. Rizici za nastanak nasilja se pojačavaju jer se žene mogu istjerati iz svojih domova i odvojiti od svojih uobičajenih mreža podrške, dok su socijalni i pravni sistemi zaštite nedostatni, oslabljeni ili totalno uništeni, pa se i nasilje prema ženama i djevojčicama širi i izvan porodičnog okruženja.

Nedostatak prijava i dostupnost podataka kroz redovne statistike nadomještavaju postojeće studije, koje pokazuju da će nasilje na temelju spola u humanitarnim hitnim slučajevima vjerojatno biti poražavajući zastupljeno.

Nasilje nad ženama ima reperkusije i na zdravstvene posljedice prema djeci, te socio-ekonomske posljedice na obitelj, zajednicu i društva u cijelosti. Žrtve nasilja u porodici u BiH dospjele su u središte interesovanja i zaštite društva, uslijed promjene zakonskih propisa, edukacije, jačanja kapaciteta i unapređenja prakse institucija za efikasniju primjenu zakona, kao i poboljšanja saradnje institucija i nevladinih organizacija. Žrtve nasilja u porodici su sve više ohrabrene da nasilje prijave nadležnim institucijama, subjektima zaštite i da se za pomoć obrate nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u porodici.

Nasilje nad ženama definirano je u skladu sa Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama,  a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode  ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno financijske povrede ili patnje za žene, obuhvaćajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu. U skladu sa istom konvencijom, nasilje u porodici definirano je kao

“svako djelo fizičkog, seksualnog, psihičkog, odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac dijeli ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom (Vijeće Evrope, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbul, 11. maj 2011. godine).”

U drugom dijelu radionice će se pričati o projektu pod nazivom Mreža 4P

 Mreža 4P je mreža specijaliziranih obučenih pomagačica koje pružaju podršku ženama u pristupu uslugama i pravdi u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Šta je 4P?

Nastali smo s jasnim opredjeljenjem svih članica da svoj društveni angažman usmjerimo ka ženama koje su doživjele ili doživljavaju nasilje, prepoznajući slabost lokalnih zajednica da razumiju i prihvate sopstvenu ulogu u kreiranju boljeg i sigurnijeg okruženja.

Prošle smo zahtijevan i praktičan program obuke koji nas je osnažio da prepoznamo i primijenimo najbolji model podrške ženama, uvijek imajući na umu njihovu sigurnost i štiteći njihovo dostojanstvo i integritet.

P – POMAGAČICA
P – PODRŽAVATELJICA
P – PRISTUP, POSVEĆENOST, PAŽNJA, POVJERENJE
P – PRAVDA